ลดหย่อนภาษี 2 เท่า บริจาคเงินที่ไหนได้บ้าง

รวมสถานที่บริจาคเงิน เพื่อลดหย่อยภาษี 2 เท่า สายบุญต้องอ่านได้บุญแล้วยังได้ลดหย่อนภาษีถึง 2 เท่าด้วย เงินบริจาคทั่วไป ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินบริจาค

บริจาคที่ไหนช่วยลดหย่อนภาษี

เงินได้สุทธิ = (เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อนอื่น ๆ) – เงินบริจาค

ระยะเวลาที่บริจาคได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65

บริจาคเพื่อการศึกษา

บริจาคเพื่อการศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน บุคลากร บริจาคให้แก่สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

เงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐ

เงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐ

เงินบริจาคสนับสนุนรวมถึง สถานพยาบาลของสถานศึกษาของรัฐ  สถานพยาบาลขององค์การมหาชน สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย สถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถบริจาคเงินให้โรงพยาบาลของรัฐโดยตรงไม่ต้องผ่านทางมูลนิธิต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

เงินบริจาคพิเศษอื่นๆ

เงินบริจาคพิเศษอื่นๆ

สามารถบริจาคได้ที่อื่นๆ เช่น สนับสนุนการกีฬาให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้พิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการฝึกอบรมเยาวชนของสถานพินิจ

วิธีการบริจาค

วิธีการบริจาค

บริจาคเพื่อการศึกษาผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น กรณีบริจาคอย่างอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการศึกษา (เงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐ และเงินบริจาคพิเศษอื่นๆ) บริจาคผ่าน ระบบ e-Donation ใบเสร็จรับเงินบริจาค ใบอนุโมทนาบัตร ต้องระบุชื่อผู้บริจาคชัดเจนตรงกับชื่อ-นามสกุลของผู้เสียภาษีด้วยนะ

 

เป็นอย่างไรบ้างกับสถานที่บริจาคเงินและยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ใครที่คิดอยากจะบริจาคเงินก็สามารถมาบริจาคกับสถานที่เราแนะนำไว้เลยนะ

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง