บ้านหลังแรก กู้ซื้อกับธนาคารไหนน่าสนใจที่สุด

ซื้อบ้านหลังแรก อยากทำเรื่องกู้ธนาคารแต่ไม่รู้จะยื่นเรื่องกับธนาคารไหนดี วันนี้หมีสาระรวบรวมข้อมูลและเทียบในหัวข้อต่างๆ ซึ่งมือใหม่อยากซื้อบ้านต้องรู้ อาทิเช่น  คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ วงเงินในการอนุมัติ และระยะเวลาการผ่อนชำระมาให้เรียบร้อย ธนาคารไหนตอบโจทย์สำหรับเรามากที่สุด ก็ยื่นกู้ธนาคารนั้นได้เลยจ้า

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

 • คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้

1.ฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี)
2.อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
3.ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

 • วงเงินในการอนุมัติ

1.วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท
2.วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

*กรณีซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด
ปีที่1-3 ดอกเบี้ย2.99%-3.99%
ปีที่4 ดอกเบี้ย5.00%-5.25%

*กรณีซื้อจากโครงการทั่วไป
ปีที่1-3 ดอกเบี้ย4.50%-5.25%
ปีที่4 ดอกเบี้ย5.0%

 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ผ่อนชำระนานสูงสุด 35 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี

ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน)

 • คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้

1.บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
2.อายุ 21 – 60 ปี
3.พนักงานประจำ อายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี,พนักงานประจำอายุสูงสุดไม่เกิน 55 ปี

 • วงเงินในการอนุมัติ

1.วงเงินขั้นต่ำ 700,000 บาท
2.วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมิน 

(กรณีเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ทางธนาคารสนับสนุนพิเศษ ให้วงเงิน 90% – 100% ราคาซื้อขาย)

 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ไม่ระบุ

 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี  (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้

1.เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
2.สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
3.สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

 • วงเงินในการอนุมัติ1.วงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป
  2.กรณีกู้เพิ่มวงเงินให้กู้เพิ่มในครั้งนี้ รวมกับเงินต้นคงเหลือของบัญชีเงินกู้เดิมที่เป็นหลักประกันเดียวกันต้อง ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
  ปีที่1 2.95%
  ปีที่2-3 2.95%
  ปีที่ 4 6.25%
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ผ่อนชำระนานสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปียกเว้นกรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 • คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้

1.มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน/คน
2.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
3.อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • วงเงินในการอนุมัติ
  วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
  1.อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.657%
  2.อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.623%
  3.อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.619%อัตราดอกเบี้ยลอยตัว *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
  4.ตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.605%
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยกำหนดอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ผ่อนชำระตามแต่กรณี

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 • คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้1.มีรายได้ประจำ ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
  2.อายุ 20 – 65 ปี
  3.หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน/เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • วงเงินในการอนุมัติต่อหลักประกันร้อยละ 95
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตามประกาศธนาคาร คำนวนแบบรายวันลดต้นลดดอกตามยอดภาระหนี้คงเหลือของลูกค้า
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ

  ผ่อนชำระนานสูงสุด 30ปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

 • คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้

1.อายุ 20 – 65 ปี
2.พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
3.ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

 • วงเงินในการอนุมัติ
  บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/ (90%ราคาประเมิน-1ล้านบาทถึงน้อยกว่า5ล้านบาท)
  ห้องชุดพักอาศัย (85% -5ล้านบาทขึ้นไป)
  อาคารพาณิชย์ (90%ราคาประเมิน-1ล้านบาทถึงน้อยกว่า5ล้านบาท/5ล้านบาทขึ้นไป)
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
  บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม/ (90%ราคาประเมิน-1ล้านบาทถึงน้อยกว่า5ล้านบาท) 4.97-5.17%
  ห้องชุดพักอาศัย (85% -5ล้านบาทขึ้นไป) 4.67-4.85%
  อาคารพาณิชย์ (90%ราคาประเมิน-1ล้านบาทถึงน้อยกว่า5ล้านบาท/5ล้านบาทขึ้นไป) 4.60-5.82%
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 • คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้

1.อายุ20 ปีขึ้นไป
2.มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.กรณีกู้เดี่ยว ต้องมี รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
4.กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 15,000 /เดือนขึ้นไป มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

 • วงเงินในการอนุมัติ
  วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
  พนักงานบริษัท ทำประกันตามเงื่อนไข 3.99%/ไม่ได้ทำประกันตามเงื่อนไข 4.20%
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด30ปี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

 • คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้

1.ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป
3.กรณีกู้ร่วม อายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา

 • วงเงินในการอนุมัติ – ไม่ระบุ
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย

ปกติ (ไม่ได้ทำประกัน)
ปีที่1 เดือนที่ 1-9 = 0.99/เดือนที่ 10-12 = MRR – 1.50
ปีที่2 MRR – 1.25
ปีที่3 MRR – 1.50
หลังจากนั้น MRR – 1.75

ทำประกัน
ปีที่1 เดือนที่ 1-9 = 0.99/เดือนที่ 10-12 = MRR – 3.00
ปีที่2 MRR – 1.25
ปีที่3 MRR – 1.50
หลังจากนั้นMRR – 1.75

 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี

ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)

 • คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้

1.รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท

2.อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ 

3.อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)

 • วงเงินในการอนุมัติ
  1.วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)
  2.ซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการของบริษัทมหาชน ขั้นต่ำ 5 แสนบาท- 15-50 ล้านบาทขึ้นอยู่กับที่ตั้ง
  3.ซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน ขั้นต่ำ5 แสนบาท- 15-50ล้านบาทขึ้นอยู่กับที่ตั้ง
  4.ซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการหมู่บ้านทั่วไป-บ้านมือสอง-เพื่อก่อสร้างบ้าน (Construction Loan) ขั้นต่ำ5 แสนบาท- 15-50ล้านบาทขึ้นอยู่กับที่ตั้ง
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
  1.ซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการของบริษัทมหาชน 3.35%-3.65%
  2.ซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน 3.55%-3.70%
  3.ซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการหมู่บ้านทั่วไป-บ้านมือสอง-เพื่อก่อสร้างบ้าน (Construction Loan) 3.55%-3.85%
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี


ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน)

 • คุณสมบัติของผู้ยื่นกู้
  1.เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  2.มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  3.มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • วงเงินในการอนุมัติ
  ให้กู้ได้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี
  เทียบครบแล้วกับ 10 ธนาคารที่ให้บริการเรื่องการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน ลองวิเคราะห์จากคุณสมบัติของผู้ยื่นกู้ วงเงินในการอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย และระยะเวลาการผ่อนชำระ คุณสมบัติไหนตรงกับตัวเองก็รีบจัดการกู้ได้เลย และขอให้กู้บ้านผ่านนะ ^^

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง