เช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง

เปิดเงื่อนไข “รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง” ไม่ต้องลงทะเบียน จะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกภายในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นการอุดหนุนเงินจำนวนเดือนละ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำเสนอ การช่วยเหลือเงินเยียวยา 3 กลุ่ม คือ เด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 13 ล้านคน สำหรับความคืบหน้าในรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนั้นมีขั้นตอน และวิธีการช่วยเหลือเงินเยียวยาแตกต่างกันไป ดังนี้

ใครได้รับเงินเยียวยารัฐบาล

เด็กแรกเกิด – 6 ขวบ

เด็กแรกเกิด-6 ขวบ

สถานที่ลงทะเบียน

 • กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
 • เมืองพัทยา : ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค :สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์

 • สัญชาติไทย
 • พ่อแม่สัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบคําร้องขอลงทะเบียน
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
 • บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)
 • เอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน
 • อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • เอกสารที่ต้องใช้
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

หากไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ฉบับ
คนพิการ

คนพิการ

คุณสมบัติ

 • มีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ
 • ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
 • ไม่เคยขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยความพิการมาก่อน

สามารถ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th
ส่วนกรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิด ,ผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการ ขอให้ทุกคนที่เข้าข่ายไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขต ,อบต,เทศบาลก่อนนะ ถึงโควิด-19 สถานการณ์กำลังดีขึ้นแต่หลายคนก็ยังคงต้องการการช่วยเหลือเยียวอยู่ อย่างไรหมีสาระขอเอาใจช่วยทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะ

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง