ทั่วไป

10 May 2020

วิธีขอผ่อนผันหนี้ กยศ. ใครสามารถผ่อนได้บ้าง

ใครที่กู้เรียนกยศ.จบมาแล้วยังมีภาระรายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ตามที่กฏหมายกำหนดไว้ วันนี้หมีสาระจะมาบอกว่า ใครสามารถผ่อนพักชำระหนี้ได้บ้างและขั้นตอนการทำต้องทำอย่างไร

เงื่อนไขและขั้นตอนขอผ่อนผันหนี้กยศ.

การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน

การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้ และไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน

วิธีการ

 • ยื่นคำขอผ่อนผันไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกำหนดชำระหนี้

สถานที่ติดต่อ

 • ติดต่อขอผ่อนผันได้ด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ ธ.กรุงไทย / ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย
ผู้ไม่มีรายได้

ผู้ไม่มีรายได้

เอกสารที่ต้องนำส่ง

 • แบบคำขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน
 • หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและผู้ค้ำประกัน
 • หากผู้ค้ำประกันเสียชีวิตให้ใช้ใบมรณบัตรแทน

สิทธิ/เงื่อนไขได้รับ

 • ผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 ปี
 • ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
 • เมื่อครบระยะผ่อนผัน กองทุนจะนำหนี้มาคำนวณใหม่
 • ชำระหนี้ตามระยะเวลาที่อยู่ตามสัญญาเดิม
ผู้มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 8,008 บาท

ผู้มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 8,008 บาท

เอกสารที่ต้องนำส่ง

 • แบบคำขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน
 • หนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาท/เดือน
 • หรือหลักฐานแสดงรายได้ชัดเจน (อายุไม่เกิน 30 วัน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและผู้ค้ำประกัน
 • หากผู้ค้ำประกันเสียชีวิตให้ใช้ใบมรณบัตรแทน

สิทธิ/เงื่อนไขได้รับ

 • ผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 ปี
 • ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
 • เมื่อครบระยะผ่อนผัน กองทุนจะนำหนี้มาคำนวณใหม่
 • ชำระหนี้ตามระยะเวลาที่อยู่ตามสัญญาเดิม
ผู้ประสบภัยพิบัติ

ผู้ประสบภัยพิบัติ

เอกสารที่ต้องนำส่ง

 • แบบคำขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน
 • หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยพิบัติ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารที่มีชื่อผู้กู้เงินปรากฏอยู่ในเขตประสบภัยพิบัติ
 • รูปถ่ายแสดงความเสียหายของทรัพย์สิน
 • สำเนาเอกสารแบบสอบข้อเท็จจริง ว่าเป็นผู้ประสบภัยจริงภายใน 1 ปี

สิทธิ/เงื่อนไขได้รับ

 • ผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 ปี
 • ไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
 • เมื่อครบระยะผ่อนผัน กองทุนจะนำหนี้มาคำนวณใหม่
 • ชำระหนี้ตามระยะเวลาที่อยู่ตามสัญญาเดิม
ผู้มีรายได้ถดถอย

ผู้มีรายได้ถดถอย

เหตุผลที่ขอยื่น

 • เมื่อหักจำนวนเงินงวดที่ครบกำหนดชำระคืนกองทุนในปีนั้นมาเฉลี่ยเป็นรายเดือน แล้วมีเงินเหลือไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท

เอกสารที่ต้องนำส่ง

 • แบบคำขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน
 • หลักฐานแสดงรายได้หลังการเป็นผู้มีรายได้ถดถอย (อายุไม่เกิน 30 วัน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารที่มีชื่อผู้กู้เงินปรากฏอยู่ในเขตประสบภัยพิบัติ

สิทธิ/เงื่อนไขได้รับ

 • ผ่อนผันได้จนผู้กู้ยืมอายุไม่เกิน 60 ปี
 • ต้องมีลายชื่อผู้ค้ำประกันทุกรายให้ความยินยอมให้ผ่อนผัน
 • ให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้เป็นรายเดือน
 • หากผิดนัดชำระหนี้ให้การขยายเวลาเป็นอันสิ้นผล
ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการ

ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการ

เหตุผลที่ขอยื่น

 • รายได้คงเหลือหลังจากการหักค่าใช้จ่ายที่ใช้ดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการแล้ว เหลือไม่เกิน 8,008 บาทต่อเดือน

เอกสารที่ต้องนำส่ง

 • แบบคำขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ต่อบุคคล ที่ต้องดูแล
 • หลักฐานแสดงเงื่อนไขของบุคคลใน ครอบครัวที่จะได้รับการพิจารณาผ่อนผัน
 • หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการ
 • สลิปเงินเดือน หรือหลักฐานแสดงรายได้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและผู้ค้ำประกัน

สิทธิ/เงื่อนไขได้รับ

 • ผ่อนผันได้จนผู้กู้ยืมอายุไม่เกิน 60 ปี
 • ต้องทำบันทึกสัญญากู้ยืมเพิ่มเติม
 • ต้องมีลายชื่อผู้ค้ำประกันทุกรายให้ความยินยอมให้ผ่อนผัน
 • ให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้เป้นรายเดือน
 • หากผิดนัดชำระหนี้ให้การขยายเวลาเป็นอันสิ้นผล

สำหรับใครเข้าข่ายเบื้องต้นก็ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1548649297

หลายคนกำลังติดปัญหาทางด้านการเงิน บทความนี้น่าจะช่วยได้ ใครที่เข้าข่ายก็ไปขอผ่อนผันกันนะ ไว้คราวหน้าหมีสาระจะเอาบทความดีๆแบบนี้มาฝากอีกจ้า

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง