ทั่วไป

21 August 2018

หมวกกันน็อคบังลมแบบไหนถูกกฏหมาย

หมวกกันน็อค หรือหมวกนิรภัย แบบไหนที่ถูกกฎหมายกันแน่ หลังจากที่สังคมตั้งคำถามว่าหมวกกันน๊อคแบบเต็มใบ ที่มีบังลมสีใส สีดำทึบ หรือสีปรอท ที่สงสัยกันว่าแบบไหนถูกต้องตามกฏหมาย

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหมวกนิรภัย

หมวกกันน็อค หรือหมวกนิรภัย มี 2 กฏหมายที่เกี่ยวข้องคือ กฏหมายจราจร และ มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก) ตามกฏกระทรวงอุตสาหกรรม

พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-3

กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-3 กล่าวไว้เกี่ยวกับหมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้าไว้ว่า

 • ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
  “หมวกนิรภัย” หมายความว่า หมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
  “หมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้า” หมายความว่า หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวก เป็นรูปทรงกลมปิดด้านข้าง ด้านหลัง ขากรรไกร และคาง ในกรณีที่มีบังลม บังลม ต้องทำจากวัสดุโปร่งใสและไม่มีสี
  “หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ” หมายความว่า หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็น รูปทรงกลม ปิดด้านข้างและดานหลังเสมอแนวขากรรไกรและต้นคอด้านหลัง ด้านหน้าเปิด เหนือคิ้ว
  “หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ” หมายความว่า หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็นรูปครึ่งทรงกลมปิดด้านข้างและด้านหลังเสมอระดับหู ในกรณีที่มีบังลม บังลม ต้องทำจาก วัสดุโปร่งใสและไม่มีสี
 • ข้อ 2 หมวกนิรภัยให้ใช้ได้ 3 แบบ คือ หมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้า หมวกนิรภัย แบบเต็มใบและหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ
  ในกรณีที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับหมวกนิรภัยแบบ ใดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว หมวกนิรภัยที่จะใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ข้อ 3 ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่และคนโดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยโดยจะต้องรัดคางด้วยสายรัดคางหรือเข็มขัดรัดคางให้แน่นพอที่จะป้องกันมิให้ หมวกนิรภัยหลุดจากศีรษะได้หากเกิดอุบัติเหตุ

หรือกล่าวโดยสรุปได้ว่า

 • หมวกนิรภัยต้องทำจากวัสดุโปร่งใสและไม่มีสี
 • หมวกนิรภัยต้องผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 • ต้องรัดคางด้วยสายรัดคางหรือเข็มขัดรัดคางให้แน่นพอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม … มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสําหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ (มอก. 369-2557)

ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพหมวกนิรภัยที่มีรายละเอียดไว้ค่อนข้างมาก แต่เราจะระบุถึง “หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ” ไว้ว่า (ข้อ 2.11) ที่กล่าวถึง แผ่นป้องกันลมทำด้วยวัสดุโปร่งแสงครอบคลุมบริเวรณตาของผู้สวมใส่่ ซึ่งปกปิดทั้งหน้าหรือบางส่วนของหน้า

และในข้อ 6.9.1 ที่ระบุชัดเจนถึงการส่งผ่านแสง ที่ต้องไม่น้อยกว่า 80% ในข้อ 6.9.1.1 และ กรณีตั้งแต่ 50% ขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า 80% ต้องระบุข้อความ “ใช้ในเวลากลางวันเท่านั้น” ใน 6.9.1.2

สรุปปัญหา “หมวกนิรภัยแบบซึ่งจากประเด็นดังกล่าวของกรณีเรื่อง “บังลม” (Visor) ที่เป็นข้อถกเถียงอย่างมากในประเด็น “โปร่งใส” และ “โปร่งแสง” ที่เกิดความสับสนอย่างมาก และสับสนมากยิ่งขึ้นเมื่อกฏหมายที่ระบุใน พรบ. จราจร และ กฏกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่มีความผูกพันมีความขัดแย้งกันอยู่ในรายละเอียด

จนมีคำถามว่า ทำไมไม่เขียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดข้อคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับที่บังลมของหนวกกันน๊อคที่ประชาชนใช้งานบนท้องถนนเวลานี้

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง